Особлива інформація/інформація про іпотечні цінні папери/сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента 23.04.2024
23.04.2024
 1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
 5. Міжміський код та номер телефону: (044) 230-34-91, (044) 467-59-47
 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: info@euroterminal.kiev.ua
 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи,
Детальніше
Бюлетень №1 для голосування на річних загальних зборах 05/04/2024
10.04.2024

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 05.04.2024 до 18:00 15.04.2024. Реквізити акціонера та представника акціонера (ім’я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи),

Детальніше
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ Євротермінал 04 2024
15.03.2024

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Детальніше
Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік
13.07.2023
 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
 4. Місцезнаходження: 04073, Україна, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-34-91, (044) 467-59-47
 6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів,
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 03.05.2023
3.05.2023

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

 1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

04073, м.Київ, м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01554901

 1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 230-34-91, (044) 467-59-47

 1. Адреса електронної пошти:

info@euroterminal.kiev.ua

 1. Найменування,
Детальніше
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ Євротермінал 04 2023
21.03.2023

Приватне акціонерне товариство «Євротермінал» (ідентифікаційний код 01554901, місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 24 квітня 2023 року.

Детальніше
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 27.12.2022
28.12.2022

Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 19.12.2022 р., 26.12.2022 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення та які, у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України, вважатимуться значними правочинами, а саме:
договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки граничною сукупною вартістю до 1 400 000 000 гривень (одного мільярду чотириста мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом,

Детальніше
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 19/11/2022 року
28.12.2022

Питання порядку денного, винесені на голосування:
1. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Євротермінал» 11.2022
17.11.2022

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОТЕРМІНАЛ”

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, складеним станом на 04.11.2022 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 226 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 226 100 штук.

 

Детальніше
Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 24.08.2022
24.08.2022
 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
 4. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-34-91, (044) 467-59-47
 6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів,