Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік
13.07.2023
 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
 4. Місцезнаходження: 04073, Україна, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-34-91, (044) 467-59-47
 6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів,
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 03.05.2023
3.05.2023

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

 1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

04073, м.Київ, м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01554901

 1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 230-34-91, (044) 467-59-47

 1. Адреса електронної пошти:

info@euroterminal.kiev.ua

 1. Найменування,
Детальніше
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ Євротермінал 04 2023
21.03.2023

Приватне акціонерне товариство «Євротермінал» (ідентифікаційний код 01554901, місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 24 квітня 2023 року.

Детальніше
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 27.12.2022
28.12.2022

Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 19.12.2022 р., 26.12.2022 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення та які, у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України, вважатимуться значними правочинами, а саме:
договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки граничною сукупною вартістю до 1 400 000 000 гривень (одного мільярду чотириста мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом,

Детальніше
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 19/11/2022 року
28.12.2022

Питання порядку денного, винесені на голосування:
1. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Євротермінал» 11.2022
17.11.2022

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОТЕРМІНАЛ”

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, складеним станом на 04.11.2022 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 226 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 226 100 штук.

 

Детальніше
Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 24.08.2022
24.08.2022
 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
 4. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-34-91, (044) 467-59-47
 6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів,
ПОВІДОМЛЕННЯ про несвоєчасне розкриття ОІ 24.08.2022
24.08.2022

Приватне акціонерне товариство ” ЄВРОТЕРМIНАЛ” (01554901) повідомляє про факт самостійного виявлення несвоєчасного розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії якої 29.12.2021 р. Несвоєчасне розкриття особливої інформації сталось з організаційних причин.

Детальніше
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 24.08.2022
24.08.2022

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

 1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01554901

 1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 230-34-91, (044) 467-59-47

 1. Адреса електронної пошти:

info@euroterminal.kiev.ua

 1. Найменування,
Детальніше
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 29.04.2021
29.04.2021

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

 1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

04073, м.Київ, м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01554901

 1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 230-34-91, (044) 467-59-47

 1. Адреса електронної пошти:

info@euroterminal.kiev.ua

 1. Найменування,
Детальніше