ПОВІДОМЛЕННЯ про несвоєчасне розкриття ОІ 24.08.2022
24.08.2022

Приватне акціонерне товариство ” ЄВРОТЕРМIНАЛ” (01554901) повідомляє про факт самостійного виявлення несвоєчасного розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії якої 29.12.2021 р. Несвоєчасне розкриття особливої інформації сталось з організаційних причин.

Детальніше
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 24.08.2022
24.08.2022

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

 1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01554901

 1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 230-34-91, (044) 467-59-47

 1. Адреса електронної пошти:

info@euroterminal.kiev.ua

 1. Найменування,
Детальніше
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 29.04.2021
29.04.2021

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

 1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

04073, м.Київ, м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01554901

 1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 230-34-91, (044) 467-59-47

 1. Адреса електронної пошти:

info@euroterminal.kiev.ua

 1. Найменування,
Детальніше
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 29.04.2021
29.04.2021

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

 1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

04073, м.Київ, м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01554901

 1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 230-34-91, (044) 467-59-47

 1. Адреса електронної пошти:

info@euroterminal.kiev.ua

 1. Найменування,
Детальніше
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2021 року
28.04.2021
 1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

 

Проект рішення:

Обрати лічильну в складі двох осіб:  Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.

 

Підсумки голосування:

“ЗА” – 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ”

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Євротермінал» 04/27/2021
27.04.2021

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 23.04.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 226 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 226 100 штук.

Детальніше
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 04/13/2021
13.04.2021

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”

 1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

04073, м.Київ, м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01554901

 1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 230-34-91, (044) 467-59-47

 1. Адреса електронної пошти:

info@euroterminal.kiev.ua

 1. Найменування,
Детальніше
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 04/12/2021
12.04.2021
 1. Загальні відомості
 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “ЄВРОТЕРМIНАЛ”
 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
 4. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-34-91, (044) 467-59-47
 6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 08.04.2021,
Особлива інформація емітента 10/01/2020
1.10.2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
Детальніше
Повідомлення 09/15/2020
15.09.2020

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»
(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, 18-А,
ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)
повідомляє про скликання за ініціативою Наглядової ради Товариства позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30 вересня 2020 року об 10:30 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А, приміщення адміністрації ПрАТ «Євротермінал». Позачергові загальні збори акціонерів скликаються у порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Детальніше